باشگاه های ورزشی چطور هزینه برق خود را کاهش دهند؟

با توجه به ورود فصل گرما و تغییر تعرفه های برق نیاز مبرم به اصلاح الگوی مصرف انرژی میباشد از همین رو باشگاهای ورزشی میبایستی هزینه های برق خود را کاهش دهند که در ذیل چگونگی کاهش مصرف برق آموزش داده شده

ورود به فصل گرما و تغییر تعرفه های برق، نیاز به اصالح الگوی مصرف انرژی را ناگزیر میکند. در باشگاههای ورزشی عمده
انرژی برق در بخش روشنایی، تهویه و دستگاههای ورزشی برقی مصرف میشود. با بهینهسازی مصرف برق در این 3 حوزه،
میتوان هزینه برق این مراکز را به مقدار زیادی کاهش داد.
در این گزارش، به چگونگی کاهش هزینه برق در باشگاه های ورزشی میپردازیم.
بهینه سازی سیستم روشنایی با المپهایLED
روشنایی کافی باشگاه برای ایمنی ورزشکار و انجام صحیح حرکات ورزشی ضروری است. همین موضوع درصد باالیی از هزینه
قبض یک مجموعه ورزشی را به روشنایی آن اختصاص میدهد. از آنجا که گریزی از تأمین نور کافی برای یک باشگاه ورزشی
وجود ندارد راهحل کاهش این هزینه اضافی، روی آوردن به سیستمهای LED است.
المپهای LED نه تنها با ایجاد روشنایی مطلوب، مصرف برق را تا 80 درصد نسبت به سیستمهای روشنایی سنتی کاهش
میدهند، بلکه دوام باالتر آنها نیاز به تعویض دورهای سیستم روشنایی را کاهش میدهد. همچنین چراغهای LED بر خالف
المپهای قدیمی فاقد سرب و جیوه هستند و سالمت ورزشکاران را نیز به خطر نمیاندازند. اما مزیت بسیار مهم این چراغها
برای باشگاههای ورزشی تولید نکردن گرماست.

 

به گزارش کاماپرس، بهترین چراغ روشنایی برای سالنهای ورزشی، چراغ سوله LED است. پس از آن، پروژکتورهای LED
از نوعsmd ، و در مرحله بعد چراغهای خیابانی LED گزینههای مناسبی هستند.

 

بهینه سازی سیستمهای سرمایشی
فعالیت مداوم ورزشکاران و نیاز به معتدل نگه داشتن دمای باشگاه، خاموشکردن سیستمهای سرمایشی را از گزینههای
صرفهجویی در باشگاه حذف میکند. اما برای کاهش هزینهها در این بخش راهکارهای دیگری وجود دارد که از طریق بهینهسازی
سیستمهای سرمایشی حاصل میشود. برای کاهش سهم سرمایش در قبض برق رعایت موارد زیر ضروری است:
• سرویس کولرها بهطور مرتب و شستشوی مستمر فیلتر آنها
• تنظیمکردن درجه کولر روی دمای آسایش
• کمک گرفتن ازIOT ، اینورتر و ... برای اصالح سیستمهای سرمایشی
• تعویض کولرهای قدیمی با نمونههای جدیدتر و با مصرف کمتر

 

 

 

بهینه سازی تجهیزات ورزشی
تجهیزات ورزشی مصرف برق بسیار باالیی دارند. یک دستگاه تردمیل بسته به سرعت و شیب آن، میتواند در هر ساعت 600 تا
700 وات برق مصرف کند. اگر یک تردمیل هرروز روزی یک ساعت به کار گرفته شود این عدد به /5 5 تا /6 5 کیلووات ساعت
در هفته میرسد.
سایر دستگاههای برقی باشگاه نیز مصرف برقی مشابه با این مقدار دارند.
این موضوع نشان میدهد که جایگزینی تجهیزات قدیمی و پرمصرف باشگاه با دستگاههای جدید نهتنها اتالف هزینه نیست بلکه
نوعی سرمایهگذاری به حساب میآید.

 

هوشمندسازی باشگاه
تعادل دمایی محیط برای سالمت و کارایی بدن ورزشکار ضروری است. سرمای هوا از انعطاف بدن ورزشکار میکاهد و با کند
کردن سرعت سیستم عصبی و کاهش قدرت انقباض ماهیچه، بدون سوزاندن کالری بیشتر، نیاز به ماده مغذی را بیشتر میکند.
از سوی دیگر گرفتگی ماهیچه، خستگی، افت هشیاری و سخت شدن تنفس از اثرات دمای باالی هوا است.
همین موضوع درمورد میزان روشنایی محیط نیز صادق است؛ نبود نور کافی در باشگاه ورزشی با محدود کردن بینایی ورزشکار
در محیط پرخطر باشگاه امکان آسیب به او را افزایش میدهد و نور زیاد خیرگی، خستگی چشم و کاهش کیفیت دید را در پی
دارد.
در باشگاهها دارای سیستمهای هوشمند، میتوان با استفاده از یک پنل لمسی، روشنایی اتاق، سیستمهای سرمایش و گرمایش،
وضعیت پردهها، و ... را تنظیم کرد. بدین ترتیب هرگاه میزان روشنایی یا دمای هوا با عدد تعیین شده فاصله پیدا کرد، خاموش
یا روشن شدن خودکار سیستمهای رو شنایی یا تهویه و حرکت خودکار پردهها این فاصله را از بین میبرد. همچنین این مساله
از هدررفت نور و سرمایش بیدلیل در زمان خلوت بودن باشگاه جلوگیری میکند.
این تنها یکی از مزایای هوشمندسازی محیطهای ورزشی است. مزیت دیگر آن، فراهم شدن امکان رصد دقیق میزان مصرف
برق و به تبع آن قابلیت کنترل و اصالح روند این مصرف است.

هوشمندسازی یک باشگاه، نیازی به سیمکشی جدید در ساختمان ندارد و تنها با نصب چند سیستم حسگر و کنترلکننده،
قابل تحقق است. هرچند ممکن است فرایند هوشمند کردن باشگاه، هزینهبر به نظر برسد اما سرمایهگذاری در این زمینه، سود
خود را به مرور زمان در قبض برق باشگاه و کیفیت محیط ورزشی نشان خواهد داد.