اخطار به پرسپولیس برای پرداخت بدهی به شهرخودرو

رای استیناف علیه پرسپولیس قطعی شد و کمیته تعیین وضعیت طی نامه ای به کمیته انضباطی خواستار اجرای ماده ۸۲شده است.

به گزارش پایگاه خبری ورزش برخط در خصوص طلب باشگاه شهر خودرو از باشگاه پرسپولیس مهلت پرداخت این بدهی به پایان رسیده است و کمیته تعین وضعیت فدراسیون طی نامه‌ای از کمیته انضباطی خواستار اجرای حکم طبق ماده ۸۹ شده است.


ماده ۸۹ به شرح زیر می‌باشد:
ماده 89- استنکاف از اجرای تصمیمات

۱- کليه اشخاص مشمول این مقررات مکلف و متعهد به اجرا و تبعيت از دستورات ، اوامر، نواهی و آرای ابلاغ شده از سوی مقامات رسمی فدراسيون و رکن قضایی فدراسيون فوتبال می‌باشند .

2- هرکس که به موجب حکم یا دستور قطعی یکی از مراجع صلاحيت‌دار فوتبالی یا CAS باید وجهی را به شخص دیگری بپردازد و از این کار خودداری نماید یا هرکس که از اجرای سایر تصميمات قطعی مراجع صالح فوتبالی و CAS و یا اجرای دستورات ، اوامر، نواهی و آرای ابلاغ شده از سوی مقامات رسمی فدراسيون و رکن قضایی فدراسيون فوتبال امتناع نماید:

الف- اولاَ به دليل امتناع از اجرای حکم یا تصميم ، حداقل یکصد ميليون ریال جریمه نقدی می‌شود و همزمان رکن قضایی یک مهلت نهایی که حداکثر سی روز است برای اجرای حکم و تصميم مالی یاغير مالی تعيين می‌نمایند و این مهلت به هيچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

ب- ثانياَ در صورتی که یک باشگاه از اجرای حکم قطعی استنکاف نموده باشد ، اخطار می شود که در صورت قصور یا امتناع از اجرای حکم یا پرداخت وجه در مهلت تعيين شده ، با رعایت بند الف مشمول کسر امتياز یا سقوط به دسته پایين تر یا محروميت از ثبت نام بازیکن جدید خواهد شود.

ج- ثالثاَ اشخاص حقيقی با رعایت بند الف ، به علت استنکاف از اجرای موارد فوق به مدت سه مسابقه از شرکت در مسابقات رسمی محروم می شود و چنانچه در هنگام خاتمه محروميت ، حکم رکن قضایی همچنان اجرا نشده باشد بدون نياز به هيچگونه تشریفات دیگری و صرفاَ با اعلام رکن قضایی به مدت شش ماه از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم می‌شوند.

3- هرکس که از اجرای تصميم انضباطی داور مبنی بر اخراج ، امتناع نموده و مسابقه را دچار وقفه نماید به علت استنکاف از اجرای این تصميم یک مسابقه محروم می‌شود.

4- تصميماتی که براساس این ماده گرفته می شوند قطعی بوده و فقط در CAS قابل اعتراض هستند.

انتهای پیام/

آخرین اخبار